به مادرت تو کار خونه کمک کن، ببین چه کاری بیشتر خوشحالش میکند.شستن ظرف ها یا جارو کردن؟شاید هم درست کردن یک سالاد خوشمزه برای خوردن همراه غذا !!

یا هر کار خوبی که فکرش رو میکنی:)