امروز به پدر بزرگ و مادربزرگت یک سری بزن، اگر خیلی دورند یا به هر دلیلی برایت ممکن نیست، بهشان تلفن بزن و حالشان را بپرس، باور کن خیلی خوشحال میشوند

اگر زنده نیستند یا به مزارشان سری بزن یا از همین جا برایشان فاتحه ای بخوان.