اینکه خدا گفته است "وای بر کم فروشان آنها که سهمِ خود از مردم را کامل میگیرند ولی برای دیگران کم میگذارند*" به مکاسب برمی گردد، به اینکه شاطر و بزاز و بقال و نانوا در جنس فروشی شان برای مردم کم نگذارند، اما اگر کمی وسیع تر فکر کنیم، میبنیم که کم فروشی در زندگی روزمره به خیلی چیزها مربوط میشود و اگر بخواهیم مطابق این آیه به هر کدام از اعمالِ روزمره مان که به نوعی مربوط به  دیگران نیز میشود نگاه کنیم در می یابیم که .کم فروشی به خیلی چیزهای دیگر هم مربوط میشود مثلِ کم فروشی در دوست داشتن، در محبت کردن، در بخشیدن، در خندیدن، در رویِ خوش نشان دادن، در اطاعتِ از پدر و مادر، کم فروشیِ در درس خواندن، کم فروشی در مروت و جوانمردی، از این ها هم بیشتر، کم فروشی در حالِ اقوام را پرسیدن، این روزها که راحت میشود کم فروش نبود، با یک پیامکِ ساده میشود از حالِ هم با خبر شد. کم فروش نباشیم، خوبی کنیم، مهربانی کنیم، در مسلمانی مان کم نگذاریم برای مردم، زیاد کتاب بخوانیم، زیاد از وقتمان خوب استفاه کنیم، زیاد کارِ خیر کنیم و زیاد جسارتِ ایستادن مقابلِ باطل را داشته باشیم. در پیش دستی کردن کم فروشی نکنیم، مدام منتظرِ اینکه بیایند سراغمان، حالمان را بپرسند یا آشتی کنند نباشیم، کلیشه نباشیم، آن کسی باشیم که زودتر قدم به جلو برمیدارد، آنی باشیم که بیشتر خدا را دوست دارد، حواسمان باشد کم فروش نباشیم.

*
آیه یک ، دو و سه سوره مطففین


نویسنده:ملیکا مشتاقی