خب ما هرچقدر که منتظر ماندیم اینترنت خانه مان درست شود نشد که نشد،دلمان هم برای اینجا پر میکشید.

تصمیم گرفتیم برگردیم،با گوشی پست گذاشتن سخت است اما بهتر از پست نگذاشتن است.

ببخشید که نبودیم

سلام:)


#موقت